Posts tagged ‘Izrail Datang Menjemput??? Katakan Tidak’

03/15/2010

Izrail Datang Menjemput??? Katakan Tidak!!!


Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ” Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi “. Mereka berkata:” Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? “Tuhan berfirman:” Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui “.
QS. al-Baqarah (2) : 30
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman:” Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar! ”
QS. al-Baqarah (2) : 31
Mereka menjawab:” Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana “.
QS. al-Baqarah (2) : 32
Allah berfirman:” Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini “. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman:” Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? ”
QS. al-Baqarah (2) : 33
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat:” Sujudlah kamu kepada Adam, “maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takbur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
QS. al-Baqarah (2) : 34
Katakanlah:” Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
QS. as-Sajdah (32) : 11
Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan pungggung mereka.
QS. Muhammad (47) : 27
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras.
QS. an-Nazi’at (79) : 1
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut.
QS. an-Nazi’at (79) : 2

read more »